Posiedzenia Zgromadzeń Wspólników

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 17 stycznia 2018 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały:
1. „Wynagrodzenie Zmienne Prezesa oraz członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki”,
2. „Na rok 2018 ustala się następujące cele zarządcze oraz ich wagi:
1) uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto przez Spółkę za rok obrotowy 2018-waga 100%”
3. „Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w drodze powzięcia jej uchwały, uszczegółowienia celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2018, a także określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji tych celów w terminie do końca I kwartału roku obrotowego 2018”.
4. „W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały Nr 12/2017 ZZW Z dnia 31.05.2017 r. pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 15 listopada 2017 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.”
2. Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie powołaniana członka Rady Nadzorczej Spółki..
Wyciąg z uchwały: „ Powołuje się z dniem 15 listopada 2017 roku Panią Jolantę Kowalską na członka Rady Nadzorczej spółki Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres obecnej kadencji”.
3. Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały: „Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,35”.
Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.

Zatwierdził: Prezes Alfons Stasiek. 

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2016 rok odbyło się w dniach 31 maja, 14 czerwca oraz 21 czerwca 2017 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2016 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności spółki za 2016 rok.”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2016 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. w Bydgoszczy za 2016 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i z oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku w całości na fundusz zapasowy Spółki”

5. Podjęcie uchwały nr 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku”

6. Podjęcie uchwały nr 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Męczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 01.01.2016 roku do 29.06.2016 roku .”

7. Podjęcie uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Wierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 01.01.2016 roku do 20.05.2016 roku .”

8. Podjęcie uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dymek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku .”

9. Podjęcie uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Wiśniewskiej-Celmer absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku .”

10. Podjęcie uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Dekowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku .”

11. Podjęcie uchwały nr 11/2017 w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2016.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2016 w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

12. Podjęcie uchwały nr 12/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały: „Z członkami Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji”.

13. Podjęcie uchwały nr 13/2017 w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.
Wyciąg z uchwały: „Określa się wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy”.

14. Podjęcie uchwały nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.
Wyciąg z uchwały: „Wznowienie obrad nastąpi dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Torniu w budynku przy Placu Teatralnym 2”.

15. Podjęcie uchwały nr 15/2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Michała Dymek”.

16. Podjęcie uchwały nr 16/2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Panią Agnieszkę Wiśniewską-Celmer”.

17. Podjęcie uchwały nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.
Wyciąg z uchwały: „Wznowienie obrad nastąpi dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Torniu w budynku przy Placu Teatralnym 2”.

18. Podjęcie uchwały nr 18/2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Marka Smoczyka”.

19. Podjęcie uchwały nr 19/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały: „Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0”.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Alfons Stasiek – Prezes Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przedstawił informację w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01. do 31.03.2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 31 sierpnia 2016 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.”
2. Podjęcie uchwały nr 2/2016 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Przyznaje się Panu Alfonsowi Stasiek – Prezesowi Zarządu nagrodę roczną za 2015 rok w wysokości 2,5 krotności (dwu i pół) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego w 2015 roku”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok odbyło się

dnia 29 czerwca 2016 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2016 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności spółki za 2015 rok.”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 roku.”

5. Podjęcie uchwały nr 5/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku”

6. Podjęcie uchwał nr 6/2016 , 7/2016 oraz 8/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
Wyciąg z uchwał: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.”

7. Podjęcie uchwały nr 9/2016 w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2015.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2015 w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

1. Podjęcie uchwały nr 10/2016 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Magdalenę Męczyńską z funkcji członka Rady Nadzorczej”.

2. Podjęcie uchwały nr 11/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje z dniem dzisiejszym Pana Michała Dymka na członka Rady Nadzorczej obecnej czwartej kadencji”.

3. Podjęcie uchwały nr 12/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje z dniem dzisiejszym Panią Agnieszkę Wiśniewską-celmer na członka Rady Nadzorczej obecnej czwartej kadencji”.

11. Podjęcie uchwały nr 13/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala wynagrodzenie miesięczne brutto dla Prezesa Zarządu wysokości 2,5-krotności
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku wskazanego przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie określone w § 1 przysługuje z dniem 1 lipca 2016 r.”.

12. Podjęcie uchwały nr 14/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala wynagrodzenie miesięczne brutto dla członków Rady Nadzorczej w wysokości:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,28-krotności,
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,18-krotności,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku wskazanego przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie określone w § 1 przysługuje z dniem 1 lipca 2016 r.”.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Alfons Stasiek – Prezes Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przedstawił informację w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01. do 31.04.2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.