Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku,
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. za 2018 rok zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek