Zarządzenia i polecenia

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1
z dnia 16.05.2017r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panem Sławomirem Płaczkiewicz dnia 31.05.2017 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 30 maja 2017 roku.,

II. Dokonać spisu z natury produkcji w toku na dzień 31 maja 2017 roku

III. Dokonać rozliczenia i spisu zapasów materiałowych i towarów pobranych na LRW wg stanu na 29 maja 2017 roku.

IV. Dokonać przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających w odpowiedzialności Pana Płaczkiewicza, w tym w szczególności:
- zleceń produkcyjnych przygotowanych do wdrożenia (nie wykazane w produkcji w toku),

V. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Iwona Krzemień
Członek - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski
Członek - Katarzyna Sadłowska

VI. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pani Katarzyna Sadłowska.
Protokoły zdawczo-odbiorcze będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, produkcję w toku, zapasy materiałów i towarów pobranych na LRW,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, używane części, podzespoły, zespoły, półfabrykaty wykorzystywane do produkcji indywidualnej,
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, normy czasowe, cenniki itp.
- teczki z dokumentami związanymi z „Aktywnym Samorządem”

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.


Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 4/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r.

Na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224); Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166 j.t. z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1829); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421)
oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2017,
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2017 rok.
- Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2017 - 2019,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r.,
- Kalendarzowego Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r. Urzędu Miasta Bydgoszczy,

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2017 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2017 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2017 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
c. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 2

Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania i Kalendarzowego Planu Szkolenia,
2. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
3. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
4. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
5. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

§ 3

Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie zmienionego schematu organizacyjnego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Na podstawie Uchwały nr 3/2017 z dnia 20 marca 2017 roku Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Bydgoszczy,
zarządzam, co następuje

§1.
Z dniem 03 kwietnia 2017 roku wprowadzam zmieniony schemat organizacyjny „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy" w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników, a w szczególności pracowników funkcyjnych, do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Spółki.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, do zastosowania się oraz przestrzegania wprowadzonego SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO Zakładu.

§3
Traci moc SCHEMAT ORGANIZACYJNY obowiązujący od 01 października 2016 roku wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym NR 5 z dnia 09.09.2016 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 03.04.2017 roku.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmienionego Załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14.

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 1502 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U.2015, poz. 2008 z dnia 2015.12.01 (wersja od: 1 stycznia 2017 r.)

                     zarządzam, co następuje:

             §1

Wprowadzam Załącznik Nr 1 do  Regulamin Wynagradzania Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 w formie Aneksu nr 1 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Aneksu nr 1 wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§3

  1. Treść Aneksu nr 1  uzgodniono z Przedstawicielem Załogi Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
  2. Treść Aneksu nr 1  została zatwierdzona Uchwałą Nr 15/4/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2017 roku.

§4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od

dnia 10 kwietnia 2017 roku, stosownie do § 2 niniejszego zarządzenia.

                                                                                              Z A T W I E R D Z A M

                                                                                             Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

        

Otrzymują:

Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 10 marca 2017 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 10 marca 2017 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu.
§ 3
Przewodniczącą Komisji Przetargowej – Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:
1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych” oraz „Regulaminu Komisji Przetargowej”,
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.
§ 4
Z dniem 10 marca 2017 r. traci moc Zarządzenie nr 2/2016 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

- członkowie Komisji Przetargowej,
- wszystkie komórki organizacyjne Zakładu.