Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 06 sierpnia 2018 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 września 2018 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen wyrobów medycznych do dalszej odsprzedaży

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 września 2018 roku wprowadzam do stosowania częściowo zmieniony oraz zweryfikowany i uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
Cenniki, o których mowa w § 1 uległy zmianom w następujący sposób:
- część I: analiza, weryfikacja, uzupełnienie oraz zmiana cen w grupie „PRODUKTY SERYJNE”, ceny zaktualizowano wyliczonym mnożnikiem, (uzasadnienie podwyżki cennika w załączeniu),
- część I: analiza, weryfikacja oraz uzupełnienie w grupie „WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE”,
- część II i III: analiza, weryfikacja oraz uzupełnienie.
§ 4
Dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnych wyrobów na zamówienie oraz indywidualnych kalkulacji wstępnych lub (oraz) wynikowych innych wyrobów medycznych wynoszące: 63,76 zł oraz 95,84 zł jednej roboczogodziny) – pozostają w mocy.
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Traci moc: Zarządzenie NR 5/2018 z dnia 15.05.2018, PREZESA ZARZĄDU Spółki w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 września 2018 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
                                                                                                          Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie: opublikowania informacji o przetwarzaniu danych i ustalenia
wzorów klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych

na podstawie Art. 12 i 13 oraz Art. 15-22, a także Art. 6 ust. 1. lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016)
zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu wykonania informacyjnego obowiązku Administratora danych wobec osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach administrowanych przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz obowiązku uzyskania zgody pacjenta/klienta lub najemcy na przetwarzanie jego danych w związku ze świadczeniem usług medycznych, czy wynajmem sprzętu, a także pracowników Zakładu w związku z zatrudnieniem, ustalam następujące wzory dokumentów stanowiące załączniki do zarządzenia:
1. Tablica informacyjna - INFORMACJA DLA PACJENTÓW - Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.
3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla PACJENTÓW /ODBIORCÓW USŁUG ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO.
4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ.
5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla zatrudnionych na UMOWĘ ZLECENIE / UMOWĘ O DZIEŁO.
6. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla UCZNIÓW / PRAKTYKANTÓW,
7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla NAJMUJĄCEGO SPRZĘT REHABILITACYJNY/ŁÓŻKO.

§ 2

1. Odpowiedzialnym za powieszenie tablic informacyjnych (zał. 1) czynię:
a. w Zakładzie Bydgoszcz – Kierownika Działu Mechanicznego,
b. w Oddziale Toruń – Kierownika Oddziału,
c. w Oddziale Włocławek – Kierownika Oddziału,
Osoby wymienione wyżej odpowiadają za zachowanie trwałości, czytelności i łatwego dostępu do informacji zamieszczonej na tablicach.
2. Odpowiedzialną za uzyskanie klauzul zgody (zał. 2) od członków Rady Nadzorczej i włączenie ich do akt osobowych czynię Główną Księgową Zakładu.
3. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych od pacjentów – odbiorców usług zaopatrzenia medycznego (zał. 3) mają obowiązek uzyskać pracownicy przyjmujący zlecenia na wyroby medyczne wykonywane na zamówienie (produkcja własna) lub produkty seryjne oraz na modernizację i naprawę wyrobów medycznych. Klauzula zgody musi być obowiązkowo włączona do dokumentacji medycznej.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zał. 4) lub na umowę zlecenie / umowę o dzieło (zał. 5) ma obowiązek uzyskać specjalista ds. kadrowo – księgowych. Klauzula zgody obowiązkowo włącza do akt osobowych pracownika lub do dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia / umowy o dzieło.
5. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczniów / praktykantów (zał. 6) uzyskuje zakładowy opiekun warsztatów ortopedycznych. Uzyskane klauzule włączane są do dokumentacji szkoleniowej.
6. Klauzulę zgody od najmującego sprzęt rehabilitacyjny / łóżko (zał. 7) ma obowiązek uzyskać pracownik przygotowujący umowę najmu do jej zawarcia. Klauzula musi być załączona do umowy najmu.

§ 3
Przestrzeganie powyższych zasad należy do obowiązków pracowniczych w zakresie ochrony danych osobowych. Ich stosowanie będzie egzekwowane przez Inspektora Ochrony Danych z upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują:
Do wiadomości wszyscy pracownicy Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 09 lipca 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

na podstawie Art. 37 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016), w zgodności z Art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Jako Administrator Danych Osobowych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dniem 10 lipca 2018 r. dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji pana Andrzeja Nowaka wyznaczam na stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
2. Status Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie omawia Art. 38 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określa Art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2
Administrator Danych Osobowych - Prezes Zarządu Spółki zapewnia środki i organizacyjną odrębność Administratora Bezpieczeństwa Informacji, niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują:
Do wiadomości wszyscy pracownicy Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 czerwca 2018 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen
materiałów, konstrukcji, półfabrykatów oraz materiałów pomocniczych do wykonywania wyrobów medycznych na zamówienie

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 czerwca 2018 roku wprowadzam do stosowania zmieniony oraz uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
W celu uproszczenia procedur przeliczenia cen, cennik w zakresie części I – wyroby medyczne wykonywane na zamówienie został zaktualizowany wyliczonym mnożnikiem.
§ 4
Wprowadza się zmienione dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnych wyrobów na zamówienie oraz indywidualnych kalkulacji wstępnych lub (oraz) wynikowych innych wyrobów medycznych wynoszące: 63,76 zł oraz 95,84 zł jednej roboczogodziny).
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Tracą moc: Zarządzenie NR 7/2017 z dnia 15.09.2017, Zarządzenie NR 1/2017 z dnia 08.02.2018 oraz Zarządzenie NR 3/2011 z dnia 15.02.2011 PREZESA ZARZĄDU Spółki w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2018 roku.


Prezes Zarządu: Alfons Stasiek
Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,

ZARZĄDZENIE nr 4/2018

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 08 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Zakładzie Sprzętu
Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683)

zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzą:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Andrzej Nowak
2) kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych – Iwona Krzemień.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
1) odpowiada za zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
3) kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
4) opracowuje i aktualizuje Plan ochrony informacji niejawnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

§ 3

Odpowiedzialnym za wprowadzenie w życie postanowień niniejszego zarządzenia czynię Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 7/2013 Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2013 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek


Otrzymują:
- Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
- Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych