Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2016 rok odbyło się w dniach 31 maja, 14 czerwca oraz 21 czerwca 2017 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2016 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności spółki za 2016 rok.”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2016 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. w Bydgoszczy za 2016 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i z oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku w całości na fundusz zapasowy Spółki”

5. Podjęcie uchwały nr 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku”

6. Podjęcie uchwały nr 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Męczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 01.01.2016 roku do 29.06.2016 roku .”

7. Podjęcie uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Wierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 01.01.2016 roku do 20.05.2016 roku .”

8. Podjęcie uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dymek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku .”

9. Podjęcie uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Wiśniewskiej-Celmer absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku .”

10. Podjęcie uchwały nr 10/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Dekowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku .”

11. Podjęcie uchwały nr 11/2017 w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2016.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2016 w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

12. Podjęcie uchwały nr 12/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały: „Z członkami Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji”.

13. Podjęcie uchwały nr 13/2017 w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.
Wyciąg z uchwały: „Określa się wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy”.

14. Podjęcie uchwały nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.
Wyciąg z uchwały: „Wznowienie obrad nastąpi dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Torniu w budynku przy Placu Teatralnym 2”.

15. Podjęcie uchwały nr 15/2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Michała Dymek”.

16. Podjęcie uchwały nr 16/2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Panią Agnieszkę Wiśniewską-Celmer”.

17. Podjęcie uchwały nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.
Wyciąg z uchwały: „Wznowienie obrad nastąpi dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Torniu w budynku przy Placu Teatralnym 2”.

18. Podjęcie uchwały nr 18/2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Marka Smoczyka”.

19. Podjęcie uchwały nr 19/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały: „Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0”.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Alfons Stasiek – Prezes Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przedstawił informację w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01. do 31.03.2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.