Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 2/2019


PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 11 kwietnia 2019 roku


w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r.

Na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 tekst jednolity); Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 tekst jednolity.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1829); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421)
oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2019,
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2019 rok.
- Wytycznych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r.,
- Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r. Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2017 - 2019

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2019 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2019 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
c. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
§ 2

Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania i Kalendarzowego Planu Szkolenia,
2. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
3. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
4. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
5. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

§ 3

Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 04 kwietnia 2019 roku

w sprawie : zmian w cenniku obuwia ortopedycznego w „cennikach umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” wprowadzonych do stosowania od 01 czerwca 2018 roku.

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 maja 2019 roku wprowadzam do stosowania zmieniony - zweryfikowany oraz uzupełniony - cennik obuwia ortopedycznego w formie Aneksu nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Za stosowanie właściwego cennika obuwia ortopedycznego odpowiedzialność ponosi kierownik działu produkcyjnych DTO.

§ 3
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cennika obuwia ortopedycznego oraz właściwym sporządzaniem faktur pełni Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej.

§ 4
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami pełni Główny Księgowy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 maja 2019 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3
z dnia 10.12.2018r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panią Teresą Chojnicką (przejście na emeryturę) dnia 18.12.2018 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 17 grudnia 2018 roku.,

II. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Włocławek wg stanu na 17 grudnia 2018 roku

III. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Sadłowska Katarzyna
Członek - Lewandowski Henryk
Członek - Budziak Elżbieta

V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
                                                                                                Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 19.11.2018r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panią Marią Kużbą – (przejście na emeryturę) dnia 27.11.2018 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 23 listopada 2018 roku.,
II. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Toruń wg stanu na 23 listopada 2018 roku.
III. Dokonać przekazania Panu Pawłowi Kaliszowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających
w odpowiedzialności Pani Marii Kużby, w tym w szczególności:
- dokumentację finansowo-księgową
- segregatory z produkcją w toku
- segregatory z zleceniami oczekującymi na dofinansowania ze środków PFRON
- segregatory z dokumentacją magazynową: RW, LRW, PW, MM,
IV. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:
Przewodniczący - Sadłowska Katarzyna
Członek - Lewandowski Henryk
Członek - Budziak Elżbieta
V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
VI. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pan Paweł Kalisz.
Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazane dnia 26 listopada 2018 r. będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, zapasy materiałów i towarów,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, katalogi produktów
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, cenniki itp.
- klucze do wszystkich posiadanych pomieszczeń, szafek itp.,
- klucze dostępu do zakładu,
- pieczątki imienne, magazynowe, zakładowe.
VII. Dnia 26 listopada 2018 roku zobowiązuje się Panią Marię Kuźbę do rozliczenia i przekazania gotówki zgodnie ze stanem wynikającym z Raportu Kasowego na koniec dnia w/w.
VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Otrzymują:
1. PZ
2. DK                                                                                                                                               Prezes Zarządu: Alfons Stasiek
3. DP
4. Członkowie komisji

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 06 sierpnia 2018 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 września 2018 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen wyrobów medycznych do dalszej odsprzedaży

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 września 2018 roku wprowadzam do stosowania częściowo zmieniony oraz zweryfikowany i uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
Cenniki, o których mowa w § 1 uległy zmianom w następujący sposób:
- część I: analiza, weryfikacja, uzupełnienie oraz zmiana cen w grupie „PRODUKTY SERYJNE”, ceny zaktualizowano wyliczonym mnożnikiem, (uzasadnienie podwyżki cennika w załączeniu),
- część I: analiza, weryfikacja oraz uzupełnienie w grupie „WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE”,
- część II i III: analiza, weryfikacja oraz uzupełnienie.
§ 4
Dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnych wyrobów na zamówienie oraz indywidualnych kalkulacji wstępnych lub (oraz) wynikowych innych wyrobów medycznych wynoszące: 63,76 zł oraz 95,84 zł jednej roboczogodziny) – pozostają w mocy.
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Traci moc: Zarządzenie NR 5/2018 z dnia 15.05.2018, PREZESA ZARZĄDU Spółki w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 września 2018 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
                                                                                                          Prezes Zarządu: Alfons Stasiek