Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 16 maja 2019 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się przy udziale notariusza, który niniejsze posiedzenie protokółował. W posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wziął udział jedyny Wspólnik Spółki. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane było przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Brzezińską. Posiedzenie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
I. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie przyjęcia ww porządku obrad Zgromadzenia.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przyjęło uchwałę jednomyślnie.”

II. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wyciąg z uchwały: ”Powołuje się Panią Magdalenę Mike-Gęsicką na członka Rady Nadzorczej spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na okres obecnej kadencji. Uchwałę podjęto jednomyślnie.”
III. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, o następującej treści:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala następujące zmiany w Akcie Założycielskim Spółki:
1) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki albo w Toruniu albo w innym miejscu woj. Kujawsko-Pomorskiego za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną na piśmie.,
2) w § 21 po pkt 4 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.,
3) w § 21 A. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe i w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rokobrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.,
4) w § 21 B. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Niezależnie od spraw zastrzeżonych z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w sprawach: 1) wyrażania zgody na zawarcie przez Zarząd umów dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej dwukrotną wartość kapitału zakładowego; 2) opiniowanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych; 3) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.,
5) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.,
6) w § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu: 3. Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan finansowo-inwestycyjny Spółki na rok następny w terminie i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w przypadku braku takiej uchwały w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. 4. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z działalności Spółki, obejmujących w szczególności informację na temat stopnia realizacji zatwierdzonych planów finansowo-inwestycyjnych, w terminach i na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. „
§ 2
Przyjmuje się tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w Akcie założycielskim Spółki obowiązują z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. c) Uchwałę podjęto jednomyślnie.
IV. Podjęcie uchwały nr 4/2019 w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, o treści następującej:
„Działając na podstawie § 23 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Zakład Sprzętu
Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:
§1
Roczne plany finansowo-inwestycyjne Spółki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia
Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać, z zastrzeżeniem § 2.
§2
Przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2019 według wzoru wskazanego w § 1 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 roku w
sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki, przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki."
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek