Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2018 rok odbyło się dnia 27 czerwca 2019 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszka Brzezińska.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jej osobie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2018 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za 2018 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2019 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 2018.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy 2018 w wysokości 266 975,32 zł. w całości pokryć z funduszu zapasowego Spółki”.

5. Podjęcie uchwały nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy za 2018 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.

6. Podjęcie uchwały nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku”

7. Podjęcie uchwały nr 7/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dymek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku .”

8. Podjęcie uchwały nr 8/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Wiśniewskiej-Celmer absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku .”

9. Podjęcie uchwały nr 9/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 5 lipca 2018 roku .”

10. Podjęcie uchwały nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Edwardowi Hartwich absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 22 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku .”

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników zapoznało się z informacją w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01.2019 do 31.05.2019 roku przygotowaną przez Zarząd Spółki.

Przewodnicząca Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknęła niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników oraz załączniki do podjętych uchwał nr 2/2019, 3/2019 i 5/2019 w postaci: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2018 rok, sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2018 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek