Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 14 sierpnia 2019 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę nr 1/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2019.
Wyciąg z uchwały:
1. „§1: Zatwierdza się plan finansowo-inwestycyjny spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”,
2. „§2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek