Nadzw. Zgrom. Wspóln.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 04 marca 2020 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Zgromadzenie otworzył Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie Piotr Całbecki oświadczył, że zgłasza swoją osobę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonano przez aklamację i został nim Pan Piotr Całbecki.
2. Podjęcie uchwały nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020.
Wyciąg z uchwały:
1. „§1: Zatwierdza się plan finansowo-inwestycyjny spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”,
2. „§2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek