Posiedzenie ZZW w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2010 rok odbyło się 08 lipca 2011 roku.

Podjęto na nim następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2010 rok (projekt - zał. nr 5 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 rok.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2010 rok (projekt - zał. nr 6 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, w tym:

1. bilans spółki obejmujący okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 823 079,96 zł. (słownie: osiemsetdwadzieściatrzytysiącesiedemdziesiątdziewięć złotych dziewięćdziesiątsześć groszy);

2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę w kwocie 124 922,50 zł. (słownie: stodwadzieściaczterytysiącedziewięćsetdwadzieściadwa złote pięćdziesiąt groszy)

3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2010 rok (projekt - zał. nr 7 do protokołu)

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 i z oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku (projekt - zał. nr 8 do protokołu).

Wyciąg z uchwały:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.”

5. Podjęcie uchwał nr 5/2011 , 6/2011, 7/2011 oraz 8/2011 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku (projekty- zał. nr 9 , nr 10, nr 11 i nr 12 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

6. Podjęcie uchwały nr 9/2011 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 2010 (projekt - zał. nr 13 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy 2010 w wysokości 124 922,50 zł. (słownie: stodwadzieściaczterytysiącedziewięćsetdwadzieściadwa złote pięćdziesiąt groszy) w całości pokryć z funduszu zapasowego zgromadzonego w Spółce.”

7. Podjęcie uchwały nr 10/2011 w sprawie powołania Rady Nadzorczej (projekt - zał. nr 14 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje do składu Rady Nadzorczej trzeciej kadencji następujące osoby:

1. Panią - Magdalenę Męczyńską

2. Pana - Zbigniewa Dekowskiego

3. Pana – Jarosława Wierskiego