Posiedzenie ZZW w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2011 rok odbyło się 18 maja 2012 roku.

Podjęto na nim następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2011 rok (projekt - zał. nr 5 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2011 rok.”

 

2. Podjęcie uchwały nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2011 rok (projekt - zał. nr 6 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, w tym:

1. bilans spółki obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 854 881,72 zł. (słownie: osiemsetpięćdziesiątczterytysiąceosiemsetosiemdziesiąt złotych siedemdziesiątdwa grosze);

2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 37 307,98 zł. (słownie: trzydzieścisiedemtysięcytrzystasiedem złotych dziewięćdziesiątosiem groszy)

3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

 

3. Podjęcie uchwały nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2011 rok (projekt - zał. nr 7 do protokołu)

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2011 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i z oceny wniosku Zarządu Spółk dotyczącego przeznaczenia zysku w całości na fundusz zapasowy Spółki.”

 

4. Podjęcie uchwały nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku (projekt - zał. nr 8 do protokołu).

Wyciąg z uchwały:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.”

 

5. Podjęcie uchwał nr 5/2012 , 6/2012, 7/2012 oraz 8/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku (projekty- zał. nr 9 , nr 10, nr 11 i nr 12 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Członkom Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

 

6. Podjęcie uchwały nr 9/2012 w sprawie dokonania podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 (projekt - zał. nr 13 do protokołu).

Wyciąg z uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2011 w wysokości 37 307,98 zł. (słownie: trzydzieścisiedemtysięcytrzystasiedem złotych dziewięćdziesiątosiem groszy) w całości przeznaczyć na funduszu zapasowy Spółki.”