ZARZĄDZENIE NR 4/2012

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

z dnia 27 lipca 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie zmienionego schematu organizacyjnego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Na podstawie Uchwały nr 2/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Bydgoszczy,
zarządzam, co następuje

§1.
Z dniem 01 sierpnia 2012 roku wprowadzam zmieniony schemat organizacyjny „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy” w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników , a w szczególności pracowników funkcyjnych, do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Spółki.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, o których mowa w pkt.1, do zastosowania się oraz przestrzegania wprowadzonego SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO Zakładu.

§3.
Traci moc SCHEMAT ORGANIZACYJNY obowiązujący od 01 października 2010 roku wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym NR 3 z dnia 21.09.2010 r.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.08. 2012 roku.


Otrzymują:
D, DK, DP,
wszyscy kierownicy komórek
organizacyjnych zakładu Zarządu
ZARZĄDZENIE NR 5/2012

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.w Bydgoszczy

z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Mając na uwadze powyższe zarządzam, co następuje:

§1.
Niniejszym wprowadzam zmiany do Regulaminu Pracy w formie Aneksu nr 2, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.
1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego aneksu.
2. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt.1, do uzyskania podpisanych oświadczeń od pracowników i przekazanie ich do Kadr w ciągu tygodnia, licząc od dnia obowiązywania zarządzenia.
3. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych temat oświadczeń załatwiają bezpośrednio z Kadrami w ciągu tygodnia, licząc od dnia obowiązywania zarządzenia.

§3.
Aneks do Regulaminu Pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.Otrzymują:
D, DK, DP,
wszyscy kierownicy komórek Zarządu
organizacyjnych zakładu
Uchwała nr 2 /2012

Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmienionego schematu organizacyjnego Spółki pod nazwą „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU NOTARIALNEGO Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdzić projekt schematu organizacyjnego spółki „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy” zgodny z załącznikiem nr 1.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 sierpnia 2012 r.

§ 3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.Otrzymują:
D, DK, DP