W II- półroczu 2012 roku odbyły się w spółce następujące kontrole:

I. KONTROLA  PAŃSTWOWEJ  INSPEKCJI  PRACY

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404) działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w:

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o.
85-047 Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14
Starszy Inspektor Pracy – Specjalista ,

W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
Spółka nie była kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zakres kontroli : Ocena zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wypadków przy pracy.
Kontrolę przeprowadzono w dniach:  11,18,20.07.2012 r.

W czasie kontroli wydano:
a) decyzji ustnych:  4,
b) poleceń:  1.

Wykazy decyzji ustnych i poleceń stanowią załączniki do protokołu.
W czasie kontroli udzielono następujących porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:  10,
- z zakresu prawnej ochrony pracy:  5,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia:   0.

Opis treści protokółu określa tematyka załączników.
Do protokołu załączono 11 załączników  stanowiących składową część protokołu:
Załącznik nr 1. załącznik fotograficzny
Załącznik nr 2. kserokopia procedury bezpiecznego użytkowania maszyn w pomieszczeniu maszynowni i gipsowni
Załącznik nr 3. kopia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy , gdzie występują czynniki chemiczne
Załącznik nr 4. wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych
Załącznik nr 5. kserokopia protokołu z przeprowadzonej kontroli stanu bhp w dniu 25.06.2010r
Załącznik nr 6. kopia protokołu  z przeprowadzonego przeglądu warunków pracy w dniach 27 i 28.06.2012r
Załącznik nr 7. deklaracja zgodności i fotografie frezarki lejowej 701F19=2 z 2000r
Załącznik nr 8. odpowiedź na nakaz nr 02112-5317-K018-Nk01/12 z 16.07.2012r
Załącznik nr 9. kserokopie informacji ZUS IWA za  lata 2009-2011
Załącznik nr 10. wykaz decyzji ustnych
Załącznik nr 11. zużycie średnie w miesiącu substancji chemicznych w dziale mechanicznym

Protokół sporządzono w  2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.

II. KONTROLA  PROWADZONA PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Toruniu

Prowadzona przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Kontrolę prowadził Główny specjalista tego Departamentu.
Kontrola obejmowała przeglądanie ksiąg i dokumentów Spółki, sposób sporządzania bilansu dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także dziedziny z tym związane.
Kontrolę rozpoczęto 4.09.2012 r.
Żadnych zaleceń nie wydano.

III. KONTROLE PROWADZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

- z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka,

w związku z rejestracją ZSOiR Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako podmiot leczniczy. Wymóg wpisu   Spółki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  określa ustawaz dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).

Wyniki kontroli:” pomieszczenia i urządzenia ZSOiR Sp. z o.o. spełniają wymagania fachowe i sanitarne” stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (Dz. U. nr 231, poz. 2327).