Posiedzenie ZZW w sprawie sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok odbyło się 29 maja 2013 roku.

Podjęto na nim następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2012 rok.

Wyciąg z uchwały:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok.”

2. Podjęcie uchwały nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2012 rok.

Wyciąg z uchwały:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, w tym:

1. bilans spółki obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 921 799,70 zł. (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy);

2. rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 16 785,19 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy);

3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

3. Podjęcie uchwały nr 4/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012 rok.

Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i z oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przekazania zysku w całości na fundusz zapasowy Spółki.”

4. Podjęcie uchwały nr 5/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku .

Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.”

5. Podjęcie uchwał nr 6/2013, 7/2013, 8/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.”

6. Podjęcie uchwały nr 9/2013 w sprawie dokonania podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2012.

Wyciąg z uchwały:Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2012 w wysokości 16 785,19 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) w całości przeznaczyć na funduszu zapasowy Spółki.”