ZARZĄDZENIE NR 5/2014

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Załad Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w  Bydgoszczy

z dnia 7 kwietnia 2014 roku

w sprawia wprowadzenia do użytku służbowego „KART REALIZACJI ZADAŃ  OBRONY CYWILNEJ Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie: Art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. póz. 461, póz. 1101); § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U nr 96 póz. 850);

zarządzenia   nr  21/2012  Wojewody  Kujawsko  -   Pomorskiego  z  dnia   31   stycznia   2012   r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin;

§ 2 zarządzenia nr 782/2012 Prezydenta Bydgoszczy - Szefa obrony Cywilnej Miasta z dnia

20 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy

zarządzam co następuje:

§1

1.   Wprowadzam do użytku służbowego dokument pt.:

„KARTY    REALIZACJI    ZADAŃ    OBRONY    CYWILNEJ    Zakładu    Sprzętu    Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz"

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

1.  Do zapoznania  się z „KARTAMI  REALIZACJI ZADAŃ  OBRONY CYWILNEJ  Zakładu  Sprzętu
Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zobowiązuję wszystkie osoby
wchodzące w skład Zespołu Kierowania Obroną Cywilną i Zespołu d/s ewakuacji oraz Dyżurnego
Punktu Alarmowania

2.    Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych i OC.

§3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2014 roku.

ZARZĄDZENIE  NR 6/2014

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 05 maja  2014 roku

w sprawie :  stosowania umownych cen i cenników  W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 stycznia 2014 roku.

   W związku z: ZARZĄDZENIEM NR 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku Prezesa Zarządu

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Z dniem 01 maja 2014 roku wprowadzam do stosowania rozszerzony cenniki na wyroby medyczne będące środkami pomocniczymi.

2. Uzupełnieniu podlega: cennik część I, PRODUKTY SERYJNE.

3. „UZUPEŁNIENIE = CENNIKA część I asortyment ZPO (produkty seryjne) do umowy na 2014 rok” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy ZARZĄDZENIA NR 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku pozostają w mocy bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  od 01 maja 2014 roku.