W 2014 roku odbyły się w Spółce następujące kontrole:

I. KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY,

Kontrolę przeprowadzono w dniach:  26.05; 25, 27.06.2014 r.

Cel kontroli:

1. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach w których wystąpiły wypadki przy pracy – rekontrole zakładów kontrolowanych w 2012 roku,

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji.

W czasie kontroli wydano:
a) decyzji ustnych:  1,
b) nakaz:  1.
Wykazy decyzji ustnych i nakaz stanowią załączniki do protokołu.
W czasie kontroli udzielono następujących porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:  6,
- z zakresu prawnej ochrony pracy:  5,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia:   1.

Opis treści tematyki kontroli określa protokół.

Protokół sporządzono w  2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.

 

II.PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z BYDGOSZCZY.

Kontrolę przeprowadzono w dniu:  27.08.2014 r.

Cel kontroli:

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 20.12.2013 roku: znak NHP.513.1.131.2013, nr NHP.3741.2013.

Opis treści tematyki kontroli określa protokół.

 

Protokół sporządzono w  2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.