POLECENIE  SŁUŻBOWE  NR 1

z dnia 12.05.2014 roku

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego

Sp. z o.o.  w  Bydgoszczy

w sprawie: dokonania przeglądu warunków pracy

POLECAM

1. Przeprowadzić kontrole warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy.

2. Zbadać stan bhp i ppoż. oraz przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. Sporządzić wykaz potrzeb w zakresie poprawy warunków bhp i ppoż.

4.  Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:

* Przewodniczący          - Krystyna Drążkowska – specjalista ds. bhp i ppoż.,

* Członek                     - Iwona Krzemień        - p.o. główny księgowy,

* Członek                     - Henryk Lewandowski – starszy konserwator sprzętu.

5. Przeglądu należy dokonać do dnia 30 maja 2014 roku.

6. Protokół oraz wnioski z przeglądu warunków pracy należy przedstawić Prezesowi Zarządu do dnia 06 czerwca 2014 roku.

Otrzymują:

Wszystkie komórki

organizacyjne Zakładu.

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2

z dnia 03.12.2014 roku

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

W sprawie: przeglądu i złomowania zużytych i nie nadających się do dalszego korzystania środków długotrwałego

użytkowania i środków trwałych

POLECAM

1. Dokonać oględzin i złomować przedmioty nie nadające się do dalszego użytkowania

2. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący - Henryk Lewandowski

Członek - Waldemar Górski

Członek - Elwira  Dejewska

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do przedstawienia Komisji przedmiotów zużytych, przeznaczonych do likwidacji.

4. Protokół z dokonanego przeglądu i propozycje przedmiotów do kasacji Przewodniczący Komisji przedstawi Prezesowi Zarządu do dnia 12.12.2014 roku.

Otrzymują: wszystkie

jednostki organizacyjne zakładu

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2014

PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 2 lipca 2014 roku

w sprawie*, ustalenia zasad funkcjonowania Punktu Kontaktowego (Punktu Alarmowania) oraz Całodobowego Dyżuru Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241 póz. 2416 i nr 277 póz. 2742), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 219 póz. 2218), zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego, zarządzenia nr 10/2014 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie określenia podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego, w których mają funkcjonować stałe dyżury oraz punkty kontaktowe (punkty alarmowania),

zarządzam co następuje:

§1

1, W celu umożliwienia wzajemnego komunikowania się, przekazywania informagi o zdarzeniach i zagrożeniach w stałej gotowości obronnej państwa między wojewódzkim, powiatowym, miejskim Centrum Reagowania Kryzysowego, a Urzędem Marszałkowskim i Zakładem Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy w godzinach pracy (7°° - 15°°), tworzę Punkt Kontaktowy, pełniący jednocześnie rolę Punktu Alarmowania. W skład Punktu Kontaktowego wchodzą:

a. kierownik Punktu Kontaktowego (Punktu Alarmowania) - Iwona Krzemień

b. st. dyżurny - Krzysztof Zborała

2. Punkt Kontaktowy (Punkt Alarmowania) funkgonuje w dni robocze w Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki.

§2

1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji ujętych w Planie Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego  Województwa   Kujawsko  -  Pomorskiego  ustalam  CAŁODOBOWY  DYŻUR Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

2. CAŁODOBOWY DYŻUR Spółki rozpoczyna funkcjonowanie z chwilą utworzenia Stałego Dyżuru Marszałka Województwa, wyłącznie w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i wojny, na sygnał Stałego Dyżuru Marszałka.

3. Miejscem pełnienia CAŁODOBOWEGO DYŻURU jest Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.

4. Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Całodobowego Dyżuru Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o„o. w Bydgoszczy ulega zawieszeniu działanie Punktu Kontaktowego (Punktu Alarmowania). Zadania Punktu Kontaktowego przejmuje Całodobowy Dyżur,

5. Ustalam skład CAŁODOBOWEGO DYŻURU.

a. kierownik dyżuru - Iwona Krzemień - p.o. Głównej Księgowej

b. st dyżurny - Krzysztof Zborała - Przymiarkowy obuwia ortopedycznego

c. dyżurni wyznaczeni spośród załogi dla zapewnienia całodobowej obsady

6. Pełen skład DYŻURU zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki

§3

1. Wprowadzam do użytku służbowego   Instrukcję Punktu Kontaktowego (Punktu Alarmowania) oraz Całodobowego Dyżuru Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.w Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr l do zarządzenia.

2. Przyjęcie   do   wiadomości   Instrukcji   Punktu   Kontaktowego   (Punktu   Alarmowania)   oraz Całodobowego  Dyżuru  Zakładu   Sprzętu  Ortopedycznego  i   Rehabilitacyjnego  Sp.   z  o.o. w Bydgoszczy osoby przeszkolone potwierdzają własnoręcznym podpisem w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych i OC, którego czynię odpowiedzialnym za wyposażenie dyżuru w niezbędną dokumentację oraz za przeszkolenie obsady PUNKTU KONTAKTOWEGO (PUNKTU ALARMOWANIA) oraz CAŁODOBOWEGO DYŻURU.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie tracą moc załączniki nr l -„Instrukcja Punktu Alarmowego" i załącznik nr 2 - Dziennik Ewidencji Informacji „Całodobowego Dyżuru", o których mowa w § l ust. 3 i 4 zarządzenia wewnętrznego nr l Prezesa Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2008 roku.

 

Otrzymują wszystkie komórki organizacyjne OB

 

ZARZĄDZENIE  NR  8/2014

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 03 grudnia  2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zweryfikowanych statystycznych zakładowych norm czasowych i materiałowych  wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.

W związku z :

- dokonaniem analizy obowiązujących szczegółowych statystycznych zakładowych norm czasowych i materiałowych indywidualnych  wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,

- oraz koniecznością dostosowania ich do obecnego rynku części oraz podzespołów wykorzystywanych przy montażu indywidualnych  wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie;

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie:

1. Uproszczone Statystyczne zakładowe norm czasowe i materiałowe  wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,

2.  Uproszczone  KARTY  KALKULACJI  INDYWIDUALNEJ wyrób medyczny wykonywany na zamówienie

§ 2

Powyższe dokumenty zostaną wykorzystane do sporządzenia umownych cenników.

§ 3

Nadzór wykonawczy, merytoryczny oraz rachunkowy wypełniają:

1. Kierownicy oddziałów działów OT, OW, DTM, DTB, DTO oraz Specjalista ds. rozliczeń i fakturowania.

2. W zakresie prawidłowego stosowania i rozliczania Główny Księgowy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od  01 grudnia 2014 r.

Otrzymują:

PZ ,DK , DP,

Kierownicy: OT, OW, DTM, DTO, DTB, DZ,

Konserwator sprzętu, Specjalista ds. rozliczeń i fakturowania.

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 9/2014

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 05 grudnia  2014 roku

w sprawie :  stosowania umownych cen i cenników  W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 stycznia 2015 roku.

W związku z Zarządzeniem Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzającym zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe  wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie;

zarządzam, co następuje :

§ 1

Z dniem 01 stycznia 2015 roku wprowadzam do stosowania cenniki na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi. Cenniki obejmują dwie części i zawierają:

1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:

- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,

- cennik obuwia ortopedycznego,

- cennik indywidualnych środków pomocniczych,

- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.

2.  Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:

- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.

3. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Podstawą sporządzenia cenników są, dla:

1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:

- uproszczone karty kalkulacyjne wyrobu medycznego na zamówienie,

- uproszczone statystyczne zakładowe normy materiałowe,

- uproszczone statystyczne zakładowe normy czasowe,

2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:

- cenniki dostawców,

- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu  Spółki.

3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:

- indywidualna kalkulacja wynikowa.

§ 3

1. Nadal obowiązują dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnej wyrobu na zamówienie oraz indywidualnej kalkulacji wynikowej ogłoszone w zarządzeniu wewnętrznym Nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 15.02.2011 roku (to jest: 54,60 zł oraz 76,95 zł jednej roboczogodziny).

2.  Nadal obowiązuje cennik wypożyczalni wyrobów medycznych wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr3 Prezesa Zarządu Zakładu z dnia 15.02.2011 roku.

§ 4

Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.

§ 5

Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią specjaliści ds. fakturowania w OB, OT i OW.

§ 6

Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem  oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy

§ 7

Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika sekcji zaopatrzenia i gospodarki materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:

1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo  oświadczenie zgodności,

2. Posiadają termin ważności i używalności.

§ 8

Traci moc Zarządzenie NR 1/2014  PREZESA ZARZĄDU z dnia 08 stycznia 2014 roku w sprawie :  stosowania umownych cen i cenników  W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 stycznia 2014 roku.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2015 roku.

 

Otrzymują:

P, DK, DP, DZ,

DTM, DTO, DTB, OT, OW,

Lekarz Specjalista,