ZARZĄDZENIE  NR 1/2014

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.w Bydgoszczy
z dnia 08 stycznia  2014 roku

w sprawie :  stosowania umownych cen i cenników  W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 stycznia 2014 roku.

W związku z:
a) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 17.12.2013 r., poz.1565),
b) zarządzeniem nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawia określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 stycznia 2014 roku wprowadzam do stosowania cenniki na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi. Cenniki obejmują dwie części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2.  Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- karty kalkulacyjne wyrobu na zamówienie,
- statystyczne zakładowe normy materiałowe,
- statystyczne zakładowe normy czasowe,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu  Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualna kalkulacja wynikowa.

§ 3
1.Nadal obowiązują dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnej wyrobu na zamówienie oraz indywidualnej kalkulacji wynikowej ogłoszone w zarządzeniu wewnętrznym Nr 1 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 15.02.2011 roku (to jest: 54,60 zł oraz 76,95 zł jednej roboczogodziny).
2.Nadal obowiązuje cennik wypożyczalni wyrobów medycznych wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr3 Prezesa Zarządu Zakładu z dnia 15.02.2011 roku.

§ 4
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.

§ 5
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią specjaliści ds. fakturowania w OB, OT i OW.

§ 6
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem  oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.

§ 7
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika sekcji zaopatrzenia i gospodarki materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo  oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.

§ 8
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3  z  dnia  15 lutego 2011 roku w sprawie stosowania umownych cen i cenników od 01 marca 2011 roku, ma zastosowanie wyłącznie do wyrobów przyjętych przez Zakład do realizacji przed 1 stycznia 2014 roku, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 17.12.2013 r., poz.1565) i  traci moc z dniem 31.12.2014 r.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2014 roku.

Otrzymują:
P, DK, DP, DZ,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Lekarz Specjalista,

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 2/2014


PREZESA ZARZĄDU


Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 14 lutego 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam Regulamin Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§3
Treść regulaminu uzgodniono z Przedstawicielem Załogi Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacujnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

§ 4
Regulamin wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

§ 5
Za wykonanie niniejszego zarządzenia odpowiedzialnym czynię specjalistę ds. kadrowo-organizacyjnych.

§ 6
Tracą moc:
1) zarządzenie nr 2 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o w Bydgoszczy
2) zarządzenie nr 1 z dnia 07.04.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
3) zarządzenie nr 5 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Otrzymują:
Wszystkie jednostki organizacyjne

 


 

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie: stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Na podstawie art.15 i art. 19 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
zarządzam co następuje:

§1
Z dniem 3 marca 2014 r. wprowadzam w zycie "Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Z dniem 3 marca 2014 r. wprowadzam w zycie "Regulamin Komisji Przetargowej", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w §3 ust.1 Regulaminu.

§3
Przewodniczącego Komisji Przetargowej -Kierownika Sekcji Marketingu i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:

1. wdrożenia i stosowania "Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych" oraz "regulaminu Komisji Przetargowej",
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.


Z dniem 3 marca 2014 r. traci moc Zarządzenie nr 3/2013 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.


Otrzymują:
-członkowie komisji przetargowej
-DP, DZ, DT, OT, OW, DTM, DTB

 


 

ZARZĄDZENIE NR 4/2013

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Z dnia 27 marca 2013 roku

W sprawie: ustalenia zamierzeń w zakresie zarządzenia kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416 z póź. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 nr 16 poz. 150) oraz
-Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji spraw obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2013 rok,
-Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 roku
-Kalendarzowego Planu Działania Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 roku w zakładach pracy,

Zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam do użytku służbowego:
1.kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 roku w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2.Kalendarzowy plan szkolenia w 2013 roku:
a.obsady punktu alarmowania –stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b.Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu ds. ewakuacji – stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
c.Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2
Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1.realizacji Kalendarzowego Planu Działania,
2.realizacji Kalendarzowego Planu Szkolenia,
3.przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
4.terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu   Marszałkowskiego,
5.opracowania materiałów szkoleniowych,
6.organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
7.aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego oraz Planu obrony cywilnej Zakładu.

§ 3
Specjalistę ds. kadrowo-organizacyjnych zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.