Dochody i straty za rok obrotowy 2017,
Spółka wypracowała w roku obrotowym 2017 zysk netto, którego podział jest zgodny z Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 30 maja 2018 roku; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2017 w wysokości 23 289,77 zł. w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.