Dochody i straty za rok obrotowy 2018,
Spółka w roku obrotowym 2018 wykazała stratę, która zgodnie z Uchwałą Nr 4/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została pokryta z funduszu zapasowego; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy 2018 w wysokości 266 975,32 zł. w całości pokryć z funduszu zapasowego Spółki”.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek