Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku,
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. za 2017 rok zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2018 z dnia 30 maja 2018 roku; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.