KONTROLE:
I .Zakład w Bydgoszczy:
1.PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z BYDGOSZCZY.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.05.2016 r.
Cel kontroli:
Ocena stanu sanitarnego Zakładu.
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Opis treści tematyki kontroli określa protokół.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.
2.ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z BYDGOSZCZY.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 29, 30.09.2016 r. oraz 05.10.2016 r.
Cel kontroli:
a) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
b) Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
c) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
d) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
Kontrolą objęto okres: 01.2013 do 12.2015 rok.
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości
Opis treści tematyki kontroli określa protokół.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.
I. Zakład w Toruniu:
1.PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z TORUNIA.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 23.05.2016 r.
Cel kontroli:
Kontrola warunków higieny pracy oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przednastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r. (D.U. z2015 r. poz.298).
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Opis treści tematyki kontroli określa protokół.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.