I. ZAKŁAD w Bydgoszczy:
1.PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w BYDGOSZCZY.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 13.06.2018 r.,
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu,
Wyniki kontroli:
1. Brak aktualnych wyników pomiarów dla benzenu w dziale obuwniczo-cholewkarskim,
2. Brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
3. Brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
4. Nie przekazano Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy „Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”,
Ustalone terminy usunięcia nieprawidłowości: pkt. 1-3 do dnia 20 listopada 2018 r.; pkt. 4 do 31 lipca 2018r.;
Szczegółowy opis tematyki kontroli określa: Protokół Kontroli Nr NHP.69.2018.AJ,
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach z których jeden znajduje się a/a w Spółce.