I. ZAKŁAD w Bydgoszczy:
1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
2. Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.10.2018 r.,
3. Zakres przedmiotowy kontroli:
Przedmiotowym zakresem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie realizacji następujących przedsięwzięć:
1) sporządzanie i wydawanie aktów prawnych dyrektora (zarządzeń);
2) realizacja Planu Działania Marszałka Województwa;
3) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
4) planowanie operacyjne;
5) system szkolenia oraz jego dokumentacja;
6) system ochrony obiektu;
7) ochrona informacji niejawnych.
4. Wyniki kontroli:
Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I:
za: 1 ) - 5 . 00; 2) - 4 . 00; 3) - 4 . 00; 4) - 4 . 00; 5) - 4 . 00; 6) - 4 . 00; 7 ) - 5 . 00;;
Ocena średnia za poszczególne działy: 4,29
Ocena ogólna: dobra.
5. Szczegółowy opis tematyki kontroli określa: Protokół Nr 10/2018,
6. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach z których jeden znajduje się a/a w Spółce.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek