ZARZĄDZENIE NR 3/2016
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 152) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 poz. 1829 oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2016.
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2016 rok,
- Planu Szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2016 rok,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 roku,
- Wytycznych Prezydenta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2016 roku,
- Kalendarzowego Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 roku - Zakład pracy i Urząd Miasta
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2016 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2016 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2016 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
c. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§2
Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania,
2. realizacji Kalendarzowego Planu Szkolenia,
3. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
4. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
5. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
6. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.
§3
Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymuj: D, DK, DP,
wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych zakładu