POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 22.11.2016 roku

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W sprawie: przeglądu i złomowania zużytych i nie nadających się do dalszego korzystania środków długotrwałego użytkowania i środków trwałych
POLECAM

1. Dokonać oględzin i złomować przedmioty nie nadające się do dalszego użytkowania

2. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący - Henryk Lewandowski
Członek - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do przedstawienia Komisji przedmiotów zużytych, przeznaczonych do likwidacji.

4. Protokół z dokonanego przeglądu i propozycje przedmiotów do kasacji Przewodniczący Komisji przedstawi Prezesowi Zarządu do dnia 30.11.2016 roku.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
wszystkie jednostki
organizacyjne zakładu
w Bydgoszczy

ZARZĄDZENIE NR 6/2016
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 01 grudnia 2016 roku

w sprawie: powołania Administratora Danych Osobowych
Na podstawie: art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992)

zarządzam, co następuje :
§ 1.
1. Jako Administrator Danych Osobowych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy z dniem 01 grudnia 2016 r. powołuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
2. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierzam Panu Andrzejowi Nowak.
3. Zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa art. 36 a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.
§ 2.
Administrator Danych Osobowych - Prezes Zarządu Spółki zapewnia środki i organizacyjną odrębność Administratora Bezpieczeństwa Informacji, niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, o których mowa w § 1 ust. 3.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują:
PZ, DK, DP, ADO, ABI,
DZ, DT, OT, OW, DTM, DTB, DTO.