ZARZĄDZENIE NR 1/2017

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 10 marca 2017 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 10 marca 2017 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu.
§ 3
Przewodniczącą Komisji Przetargowej – Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:
1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych” oraz „Regulaminu Komisji Przetargowej”,
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.
§ 4
Z dniem 10 marca 2017 r. traci moc Zarządzenie nr 2/2016 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

- członkowie Komisji Przetargowej,
- wszystkie komórki organizacyjne Zakładu.