POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1
z dnia 16.05.2017r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panem Sławomirem Płaczkiewicz dnia 31.05.2017 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 30 maja 2017 roku.,

II. Dokonać spisu z natury produkcji w toku na dzień 31 maja 2017 roku

III. Dokonać rozliczenia i spisu zapasów materiałowych i towarów pobranych na LRW wg stanu na 29 maja 2017 roku.

IV. Dokonać przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających w odpowiedzialności Pana Płaczkiewicza, w tym w szczególności:
- zleceń produkcyjnych przygotowanych do wdrożenia (nie wykazane w produkcji w toku),

V. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Iwona Krzemień
Członek - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski
Członek - Katarzyna Sadłowska

VI. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pani Katarzyna Sadłowska.
Protokoły zdawczo-odbiorcze będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, produkcję w toku, zapasy materiałów i towarów pobranych na LRW,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, używane części, podzespoły, zespoły, półfabrykaty wykorzystywane do produkcji indywidualnej,
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, normy czasowe, cenniki itp.
- teczki z dokumentami związanymi z „Aktywnym Samorządem”

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.


Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek