ZARZĄDZENIE NR 8/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Na podstawie art. 2091 § 1 pkt. 2 i art.2071 § 2 Kodeksu pracy oraz po konsultacjach z wybranym przedstawicielem pracowników na podstawie art. 23711a pkt. 3 Kodeksu pracy
zarządzam co następuje :
§ 1
Nadal obowiązuje „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy” wprowadzona zarządzeniem Nr 6/2012 Prezesa Zarządu z dnia 26 października 2012 r.
§ 2
Do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej wszystkim pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyznacza się niżej wymienionego pracownika:
Waldemar Górski
§ 3
Do przeprowadzenia ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia wszystkich osób przebywających na terenie Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyznacza się niżej wymienionego pracownika.
Waldemar Górski
§ 4
Wymieniony pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej jak i przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 października 2017 roku.
Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne.
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek