POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 24.10.2017

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

w sprawie: przeglądu i złomowania zużytych i nie nadających się do dalszego korzystania środków długotrwałego użytkowania i środków trwałych
P O L E C A M

1. Dokonać oględzin i złomować przedmioty nie nadające się do dalszego użytkowania

2. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie :

Przewodniczący - Henryk Lewandowski
Członek - Waldemar Górski
Członek - Elwira Dejewska

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do przedstawienia Komisji przedmioty zużyte, przeznaczone do likwidacji.

4. Protokół z dokonanego przeglądu i propozycję przedmiotów do kasacji Przewodniczący Komisji przedstawi Prezesowi Zarządu do dnia 15.11.2017

Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne zakładu
w Bydgoszczy

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3
z dnia 24.10.2017 roku

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku ze zbliżającym się końcem roku i terminowym wykonaniem prac bilansowych

P O L E C A M

I. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Bydgoszczy oraz oddziałach w Toruniu i we Włocławku wg stanu na 30 listopada 2017 roku.

1. Do przeprowadzenia spisu z natury w Bydgoszczy powołuje zespół w składzie:

Przewodniczący -Katarzyna Sadłowska
Członek -Elżbieta Budziak
Członek -Marek Adryan

2. Do przeprowadzenia spisu z natury w Toruniu i we Włocławku zespół w składzie:

Przewodniczący -Henryk Lewandowski
Członek -Elwira Dejewska
Członek -Elżbieta Budziak

3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 01.12-15.12.2017 roku.

II. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na dzień 31 października 2017 roku.

1. Spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący -Elżbieta Budziak
Członek -Waldemar Górski (OB)
-Henryk Lewandowski (OT, OW)
Członek -Katarzyna Sadłowska (OB)
-Elwira Dejewska (OT, OW)

III. Dokonać spisu z natury na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. Produkcji w toku.
2. Składników majątku zakładu (gotówki w kasie i znaczków pocztowych).
3. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski
Członek - Małgorzata Zborała

IV. W spisie obowiązkowo udział biorą pracownicy materialnie odpowiedzialni w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VI. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Podpisał

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. DF
5. DTO
6. DTM
7. DTB
8. Oddział Terenowy Toruń, Włocławek
9. Członkowie komisji.