ZARZĄDZENIE NR 9/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

Na podstawie § 23 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wprowadzam zmieniony „Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3
Traci moc:
1. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego wykonywania działalności leczniczej w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1 z dnia 09.01.2004 roku w sprawie: utworzenia stałych Komisji Lekarsko-Technicznych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz prowadzenia kartoteki obsłużonego pacjenta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 02 stycznia 2018 roku.

Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu,
Pracownicy samodzielni,
Fizjoterapeuta,
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek