ZARZĄDZENIE nr 4/2018

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 08 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Zakładzie Sprzętu
Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683)

zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzą:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Andrzej Nowak
2) kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych – Iwona Krzemień.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
1) odpowiada za zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
3) kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
4) opracowuje i aktualizuje Plan ochrony informacji niejawnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

§ 3

Odpowiedzialnym za wprowadzenie w życie postanowień niniejszego zarządzenia czynię Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 7/2013 Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2013 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek


Otrzymują:
- Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
- Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych