ZARZĄDZENIE NR 7/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie: opublikowania informacji o przetwarzaniu danych i ustalenia
wzorów klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych

na podstawie Art. 12 i 13 oraz Art. 15-22, a także Art. 6 ust. 1. lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016)
zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu wykonania informacyjnego obowiązku Administratora danych wobec osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach administrowanych przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz obowiązku uzyskania zgody pacjenta/klienta lub najemcy na przetwarzanie jego danych w związku ze świadczeniem usług medycznych, czy wynajmem sprzętu, a także pracowników Zakładu w związku z zatrudnieniem, ustalam następujące wzory dokumentów stanowiące załączniki do zarządzenia:
1. Tablica informacyjna - INFORMACJA DLA PACJENTÓW - Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.
3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla PACJENTÓW /ODBIORCÓW USŁUG ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO.
4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ.
5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla zatrudnionych na UMOWĘ ZLECENIE / UMOWĘ O DZIEŁO.
6. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla UCZNIÓW / PRAKTYKANTÓW,
7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla NAJMUJĄCEGO SPRZĘT REHABILITACYJNY/ŁÓŻKO.

§ 2

1. Odpowiedzialnym za powieszenie tablic informacyjnych (zał. 1) czynię:
a. w Zakładzie Bydgoszcz – Kierownika Działu Mechanicznego,
b. w Oddziale Toruń – Kierownika Oddziału,
c. w Oddziale Włocławek – Kierownika Oddziału,
Osoby wymienione wyżej odpowiadają za zachowanie trwałości, czytelności i łatwego dostępu do informacji zamieszczonej na tablicach.
2. Odpowiedzialną za uzyskanie klauzul zgody (zał. 2) od członków Rady Nadzorczej i włączenie ich do akt osobowych czynię Główną Księgową Zakładu.
3. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych od pacjentów – odbiorców usług zaopatrzenia medycznego (zał. 3) mają obowiązek uzyskać pracownicy przyjmujący zlecenia na wyroby medyczne wykonywane na zamówienie (produkcja własna) lub produkty seryjne oraz na modernizację i naprawę wyrobów medycznych. Klauzula zgody musi być obowiązkowo włączona do dokumentacji medycznej.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zał. 4) lub na umowę zlecenie / umowę o dzieło (zał. 5) ma obowiązek uzyskać specjalista ds. kadrowo – księgowych. Klauzula zgody obowiązkowo włącza do akt osobowych pracownika lub do dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia / umowy o dzieło.
5. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczniów / praktykantów (zał. 6) uzyskuje zakładowy opiekun warsztatów ortopedycznych. Uzyskane klauzule włączane są do dokumentacji szkoleniowej.
6. Klauzulę zgody od najmującego sprzęt rehabilitacyjny / łóżko (zał. 7) ma obowiązek uzyskać pracownik przygotowujący umowę najmu do jej zawarcia. Klauzula musi być załączona do umowy najmu.

§ 3
Przestrzeganie powyższych zasad należy do obowiązków pracowniczych w zakresie ochrony danych osobowych. Ich stosowanie będzie egzekwowane przez Inspektora Ochrony Danych z upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują:
Do wiadomości wszyscy pracownicy Zakładu