Regulaminy i instrukcje

REGULAMIN UDZIELANIA   ŚWIADCZEŃ   ZDROWOTNYCH

W ZAKŁADZIE  SPRZĘTU   ORTOPEDYCZNEGO  I  REHABILITACYJNEGO

Sp. z o.o.   w Bydgoszczy

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1

Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, zwany dalej Regulaminem  reguluje organizację oraz porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie (Spółce).

§ 2

Regulamin uwzględnia zasady:

1. dostępności świadczeń zdrowotnych, w szczególności osobom ubezpieczonym.

2. poszanowanie ustawowo zagwarantowanych praw pacjenta.

3. zabezpieczenia niezbędnego komfortu obsługi pacjentów.

Rozdział 2

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 3

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy, zwany dalej Zakładem udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, w celu:

1. zapobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

2. leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazów lub upośledzeń,

3. zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej pacjenta.

§ 4

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1. wykonywanie i zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne, w tym protezy ortopedyczne kończyn górnych i dolnych, gorsety ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, pionizatory oraz inne konstrukcje przedmiotów ortopedycznych wykonywanych indywidualnie na zamówienie;

2. zaopatrywanie pacjentów w produkowane seryjnie gotowe wyroby medyczne i środki pomocnicze;

3. dokonywanie korekt, modernizacji i napraw wyrobów medycznych;

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w przypadku zagrożenia ich życia i zdrowia;

5. uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.

§ 5

Zakład dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań współpracuje w szczególności z:

1. organami administracji państwowej i samorządowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2. Narodowym Funduszem Zdrowia – w oparciu o zawarte umowy;

3. szpitalami, przychodniami, uczelniami medycznymi i innymi podmiotami leczniczymi – w oparciu o zlecenia ogólne;

4. związkami i samorządami zawodowymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział 3

Podstawa prawna i obszar działania

§ 6

1. Zakład jest  spółką użyteczności publicznej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Bydgoszcz.

3. Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 7

Podstawą działania Zakładu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych są w szczególności:

1. ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm),

2. ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122,poz. 696 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 j.t. z późn. zm.),

4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),

5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 215, poz. 1416),

6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013, poz.1565),

7. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego nr 90/2013/DSOZ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,

8. umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowym Funduszem Zdrowia,

9. dokumentacja techniczno-produkcyjna wewnętrzna spółki, tj.:

a) uogólniony opis procesu technologicznego produkcji wyrobów,

b) dokumentacja techniczna, karta realizacji zlecenia,

c) procedury wykonawcze,

d) analiza ryzyka,

10. inne przepisy prawa dotyczące działalności Zakładu (Spółki).

 

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 8

Organami Zakładu są:

1. Zgromadzenie Wspólników;

2. Rada Nadzorcza;

3. Zarząd Spółki.

§ 9

Strukturę organizacyjną Zakładu określa dotychczas obowiązujący „Schemat organizacyjny Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

Rada Nadzorcza działa w oparciu o:

1. „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”,

2. ”Regulamin Rady Nadzorczej”.

3. ustawę „ Kodeks Spółek Handlowych”,

§ 11

Zakład (Spółka) działa w oparciu o:

1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”,

2. ustawę „Kodeks Spółek Handlowych”,

3. Regulaminy obowiązujące w Zakładzie.

§ 12

1. Zakładem kieruje Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu, a oddziałami terenowymi kierownicy.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określają:

a) „Regulamin Pracy Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.”,

b) „Schemat organizacyjny Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego  Sp. z o.o.”,

c) Indywidualne „ZAKRESY obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności”  pracowników (kierowników) zatwierdzone  przez Prezesa – Dyrektora Zakładu.

 

Rozdział 5

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 13

Zakład zapewnia świadczenia zdrowotne na właściwym poziomie medyczno – technicznym, zgodnie z wystawionym przez upoważnionego lekarza zleceniem o wydanie przedmiotu ortopedycznego.

§ 14

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych:

1. osobom dorosłym oraz dzieciom.

2. pacjentom, którzy są członkami Narodowego Funduszu Zdrowia wg zasad i na warunkach w nim obowiązujących.

3. innym pacjentom i osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym za pełną odpłatnością.

§ 15

 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących miejscach i przez następujący personel:

 

Nazwa, adres i nr telefonu, miejsca obsługi ubezpieczonych

 

Dni i godziny pracy

Personel obsługujący ubezpieczonych

(imię i nazwisko)

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o.

85-047 BYDGOSZCZ, ul. Chrobrego 14

52, 322 76 69,  52, 328 62 30;

tel. kom. 509 137 443

Od poniedziałku do piątku

w godz. od 7.00 do 16.00

Wanda Staszkiewicz, Małgorzata Zborała, Sławomir Płaczkiewicz,   Waldemar Górski,  Krzysztof Zborała, Henryk Lewandowski, Katarzyna Sadłowska,  Robert Szymański, Piotr Mele,  Elwira Dejewska,

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. Oddział Terenowy, ul. Rakowicza  4

87-100 TORUŃ

56, 648 43 22; tel. kom. 509 137 451

Od poniedziałku do piątku

w godz. od 7.00 do 16.00

Dariusz Łukaszewski, Maria Kuźba,

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. Oddział Terenowy, ul. Kilińskiego 7

87-800 WŁOCŁAWEK

54, 231 19 47; tel. kom. 509 137 450

Od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 16.00

Ryszard Dzieża, Teresa Chojnicka.

 

 

§ 16

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 4, nieodpłatnie do wysokości limitu lub za częściową odpłatnością stosownie do regulacji prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie  wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  (Dz. U. 2013, poz. 1565) – jak też odpłatnie.

2. W przypadku, gdy cena świadczenia przekracza ustalony przez NFZ limit, pacjent pokrywa różnicę między kosztem świadczenia a limitem.

3. Zgłaszający się do Zakładu ubezpieczony chcąc skorzystać z nieodpłatnych do wysokości limitu świadczeń winien posiadać dokumenty wymagane i potwierdzone  przez  NFZ.  Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

4. Osoba nieposiadająca dokumentów, o których mowa w ust. 3, może skorzystać ze świadczenia w trybie odpłatnym (pełnopłatnym).

5. Opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych określają:

a) obowiązujące cenniki, udostępniane w administracji Zakładu lub w Oddziałach Terenowych;

b) wstępna lub wynikowa kalkulacja.

§ 17

1. Dokumentację medyczną Zakład  udostępnia  w sposób określony w ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Zakładu lub poprzez sporządzenie jej kserokopii.

3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłaty.

 

§ 18

Obsługę pacjenta w zakresie oceny i opisu przyznanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego Zakład świadczy poprzez Komisje Lekarsko-Techniczne w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

§ 19

W skład Komisji Lekarsko-Technicznych w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku wchodzą:

1. lekarz specjalista - w ramach nadzoru i kontroli,

2. technik  ortopeda,

3. opcjonalnie:

- ortopeda (mechanik)  przymiarkowy,

lub

- przymiarkowy obuwia ortopedycznego.

 

§ 20

Komisja Lekarsko-Techniczna wykonuje w szczególności:

1. kontrolę merytoryczną i formalno-prawną wniosków lekarskich dostarczanych przez pacjenta w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami w NFZ.

2. opisy zgodnie z posiadaną wiedzą, zabezpieczając jednocześnie przy tym potrzeby i wymagania profilaktyki leczniczej pacjenta ustalonej przez uprawnionego lekarza.

3. opisy indywidualnego przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego zgodnie z "kodem wyrobu " ustalonym przez lekarza upoważnionego do wystawiania zleceń o wydanie przedmiotu ortopedycznego /rozporządzenie Ministra Zdrowia 06.12.2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy Dz.U. z 2013 r., poz. 1678/

4. konsultacje medyczno-techniczne przy produkcji, przymiarkach i dopasowywaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

5. dba o odpowiednią i nienaganną jakość, funkcjonalność, walory użytkowe oraz estetyczność wydawanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych uprawnionym pacjentom,

 

§ 21

1. Pacjent lub osoba upoważniona potwierdza prawidłowość wykonania oraz właściwą pasowność przedmiotu ortopedycznego własnoręcznym podpisem po dokonaniu jego odbioru.

2. W przypadku odbioru przez osobę upoważnioną – wymagane jest „upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego”.

§ 22

O terminie miary, przymiarki i odbioru przedmiotu ortopedycznego pacjent powiadamiany jest drogą pocztową lub telefoniczną.

§ 23

Reklamacje przedmiotów ortopedycznych przyjmowane są w dniu pracy Zakładu – w godzinach  od  800 do 1500, za okazaniem ważnej karty gwarancyjnej.

 

§ 24

1. Prezes Zakładu lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje pacjentów lub inne osoby w sprawach  dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w każdy wtorek w godzinach  1100 do 1400 – w pokoju nr 125.

2. Dopuszcza się przyjmowanie pacjentów w sprawach skarg i wniosków w inne dni po uprzednim umówieniu się.

3. Wnioski i skargi mogą być składane w formie ustnej, pisemnej poprzez wpis w „książce   skarg i wniosków” znajdującej się w sekretariacie Zakładu lub za pomocą  poczty elektronicznej.

4. Wnioski i skargi rozpatrywane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z mocą od dnia 01 marca 2015 roku.

 

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek