Przetwarzanie danych osobowych – informacja dla klientów.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy od 28 maja 2018r.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy, 85-047 Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy : Andrzej Nowak, email:iodo.zsoir@gmail.com lub pod podanym podanym wcześniej adresem pocztowym.
3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są do celów :wykonywania i zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne gotowe produkowane seryjnie, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, w tym łóżek, dokonywania korekt, modernizacji i napraw wyrobów medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w przypadku zagrożenia ich życia i zdrowia oraz uczestnictwa w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i przygotowujących się do tych zawodów na podstawie art.9 ust 2 lit.h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art.24 ust.2 z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity DZ.U. z 2017r, poz. 1318 ze zm.),
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu,
5. Podanie danych osobowych przez pacjenta jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego w Zakładzie i jego oddziałach terenowych.
6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa ( art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta):
a) W szczególności skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowywane są przez okres:
– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
7. dane osobowe zawarte w dokumentacji innej niż medyczna ( np. rozliczeniowej) – przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,
8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy ma prawo do:
a) Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
b) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Powyższa informacja dotyczy również oddziałów terenowych Zakładu:
– Oddział Toruń, ul. Rakowicza 4
– Oddział Włocławek, ul. Kilińskiego 7

Bydgoszcz, 25 maja 2018r.