Spis treści

Uchwała nr 2 /2014

 

 

 

 

 

Zarządu Spółki

Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

 

z dnia 4 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom  ZAKŁADU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO

I REHABILITACYJNEGO SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

 

Z uwagi na dobrą kondycję finansową Spółki, w oparciu o przedłożony bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony na dzień 31.10.2014 r.

na podstawie art. 201 § 1 ksh, § 16 ust. 1 ppkt. 3 w zw. z § 23 aktu założycielskiego Spółki i Regulaminu Wynagradzania Zakładu Sprzętu Ortopedycznego

i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

uchwala się, co następuje:

§ 1