Zarządzenia i polecenia

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1

z dnia 26.02.2016

(uwzględnia ochronę DO)

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 29.02.2016 roku z kierownikiem OT
POLECAM

I. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Terenowym

w Toruniu wg stanu na 29 lutego 2016 roku,

II. Dokonać spisu z natury na dzień 29 lutego 2016 roku :

1. Produkcji w toku oraz wykazu produkcji wdrażanej (przygotowanej do wdrożenia), notatki z uzgodnieniami z pacjentem,

2. Narzędzi będących w posiadaniu kierownika OT,

3. Gotówki w kasie,

III. Inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 29 lutego 2016 roku, w tym w szczególności

składników majątku zakładu,

IV. Dokonać przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających w odpowiedzialności

kierownika OT, w tym w szczególności: karty wpłatomatu, tel. komórkowego, kluczy do szafek i pomieszczeń, kpl. zarządzeń wewnętrznych

wraz z załącznikami, itp,

V. Osobą zdającą jest kierownik OT, a osobą przejmującą jest p.o kierownika OT.

Przekazanie następuje wg sporządzonych arkuszy spisowych,

VI. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - DK,

Członek - FK,

Członek - DTM,

VII. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność

za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury

wg stanu na 29 lutego 2016 roku.

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:

PZ, DK, DP, OT, FK, DTM.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.w Bydgoszczy

z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie: art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Tworzę stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

2.Pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych powierzam inż. Andrzejowi Nowakowi – inspektorowi ds. obronnych i OC

3.Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 jest podporządkowane bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

4.Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Pełnomocnika określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 4/2007 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1.Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

2.Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek