Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Na podstawie art. 2091 § 1 pkt. 2 i art.2071 § 2 Kodeksu pracy oraz po konsultacjach z wybranym przedstawicielem pracowników na podstawie art. 23711a pkt. 3 Kodeksu pracy
zarządzam co następuje :
§ 1
Nadal obowiązuje „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy” wprowadzona zarządzeniem Nr 6/2012 Prezesa Zarządu z dnia 26 października 2012 r.
§ 2
Do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej wszystkim pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyznacza się niżej wymienionego pracownika:
Waldemar Górski
§ 3
Do przeprowadzenia ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia wszystkich osób przebywających na terenie Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyznacza się niżej wymienionego pracownika.
Waldemar Górski
§ 4
Wymieniony pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej jak i przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 października 2017 roku.
Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne.
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 7/2017
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 września 2017 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 października 2017 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen
materiałów, konstrukcji, półfabrykatów oraz materiałów pomocniczych do wykonywania wyrobów medycznych na zamówienie

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 października 2017 roku wprowadzam do stosowania zmieniony oraz uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
Cennik w zakresie części I – wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz części II został zaktualizowany ryczałtowo wskaźnikiem 3%.
§ 4
Nadal obowiązują dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnej wyrobu na zamówienie oraz indywidualnej kalkulacji wynikowej ogłoszone w zarządzeniu wewnętrznym Nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 15.02.2011 roku (to jest: 54,60 zł oraz 76,95 zł jednej roboczogodziny).
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Traci moc Zarządzenie NR 5/2017 PREZESA ZARZĄDU z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 lipca 2017 roku.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 października 2017 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW, Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 01 września 2017 roku
w sprawie: ustalenia polityki ochrony danych osobowych
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu określenia zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach administrowanych przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy ustalam „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 01 września 2017 r. wyznaczam informatyka - Pana Karola Remiszewicza jako Administratora Systemów Informatycznych (ASI).
2. Zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych określa „Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”.
3. Administrator Systemów Informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych podlega bezpośrednio Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3
Odpowiedzialnym za prawidłowe wprowadzenie w Zakładzie „Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych” czynię Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
§ 4
Z dniem 01 września 2017 r. traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy oraz wszystkie załączniku do tego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
PZ(ADO), DK, DP, , ABI,
OT, OW, DTM, DTB, DTO
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 5/2017
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 lipca 2017 roku.
zarządzam, co następuje :

§ 1

Z dniem 01 lipca 2017 roku wprowadzam do stosowania uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2

Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3

1. Nadal obowiązują dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnej wyrobu na zamówienie oraz indywidualnej kalkulacji wynikowej ogłoszone w zarządzeniu wewnętrznym Nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 15.02.2011 roku (to jest: 54,60 zł oraz 76,95 zł jednej roboczogodziny).
§ 4

Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 5

Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.
§ 6

Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 7

Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 8

Traci moc Zarządzenie NR 9/2014 PREZESA ZARZĄDU z dnia 05 stycznia 2014 roku w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 stycznia 2015 roku.
§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1
z dnia 16.05.2017r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panem Sławomirem Płaczkiewicz dnia 31.05.2017 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 30 maja 2017 roku.,

II. Dokonać spisu z natury produkcji w toku na dzień 31 maja 2017 roku

III. Dokonać rozliczenia i spisu zapasów materiałowych i towarów pobranych na LRW wg stanu na 29 maja 2017 roku.

IV. Dokonać przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających w odpowiedzialności Pana Płaczkiewicza, w tym w szczególności:
- zleceń produkcyjnych przygotowanych do wdrożenia (nie wykazane w produkcji w toku),

V. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Iwona Krzemień
Członek - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski
Członek - Katarzyna Sadłowska

VI. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pani Katarzyna Sadłowska.
Protokoły zdawczo-odbiorcze będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, produkcję w toku, zapasy materiałów i towarów pobranych na LRW,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, używane części, podzespoły, zespoły, półfabrykaty wykorzystywane do produkcji indywidualnej,
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, normy czasowe, cenniki itp.
- teczki z dokumentami związanymi z „Aktywnym Samorządem”

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.


Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek