Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 15 listopada 2017 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.”
2. Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie powołaniana członka Rady Nadzorczej Spółki..
Wyciąg z uchwały: „ Powołuje się z dniem 15 listopada 2017 roku Panią Jolantę Kowalską na członka Rady Nadzorczej spółki Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres obecnej kadencji”.
3. Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały: „Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,35”.
Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.

Zatwierdził: Prezes Alfons Stasiek.