Kontrole

I. ZAKŁAD w Bydgoszczy:
1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
2. Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.10.2018 r.,
3. Zakres przedmiotowy kontroli:
Przedmiotowym zakresem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie realizacji następujących przedsięwzięć:
1) sporządzanie i wydawanie aktów prawnych dyrektora (zarządzeń);
2) realizacja Planu Działania Marszałka Województwa;
3) sporządzanie i wykonywanie dokumentacji podstawowej oraz instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
4) planowanie operacyjne;
5) system szkolenia oraz jego dokumentacja;
6) system ochrony obiektu;
7) ochrona informacji niejawnych.
4. Wyniki kontroli:
Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I:
za: 1 ) - 5 . 00; 2) - 4 . 00; 3) - 4 . 00; 4) - 4 . 00; 5) - 4 . 00; 6) - 4 . 00; 7 ) - 5 . 00;;
Ocena średnia za poszczególne działy: 4,29
Ocena ogólna: dobra.
5. Szczegółowy opis tematyki kontroli określa: Protokół Nr 10/2018,
6. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach z których jeden znajduje się a/a w Spółce.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

I. ZAKŁAD w Bydgoszczy:
1.PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w BYDGOSZCZY.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 13.06.2018 r.,
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego zakładu,
Wyniki kontroli:
1. Brak aktualnych wyników pomiarów dla benzenu w dziale obuwniczo-cholewkarskim,
2. Brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
3. Brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
4. Nie przekazano Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy „Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”,
Ustalone terminy usunięcia nieprawidłowości: pkt. 1-3 do dnia 20 listopada 2018 r.; pkt. 4 do 31 lipca 2018r.;
Szczegółowy opis tematyki kontroli określa: Protokół Kontroli Nr NHP.69.2018.AJ,
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach z których jeden znajduje się a/a w Spółce.

I. ODDZIAŁ w Toruniu:
1.POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w TORUNIU.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 13.04.2017 r.
Przedmiot badańi: środowisko pracy
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Opis treści tematyki kontroli określa protokół – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LHP-S-37\17.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.

KONTROLE:
I .Zakład w Bydgoszczy:
1.PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z BYDGOSZCZY.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.05.2016 r.
Cel kontroli:
Ocena stanu sanitarnego Zakładu.
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Opis treści tematyki kontroli określa protokół.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.
2.ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z BYDGOSZCZY.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 29, 30.09.2016 r. oraz 05.10.2016 r.
Cel kontroli:
a) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
b) Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
c) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
d) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
Kontrolą objęto okres: 01.2013 do 12.2015 rok.
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości
Opis treści tematyki kontroli określa protokół.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.
I. Zakład w Toruniu:
1.PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z TORUNIA.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 23.05.2016 r.
Cel kontroli:
Kontrola warunków higieny pracy oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przednastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r. (D.U. z2015 r. poz.298).
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Opis treści tematyki kontroli określa protokół.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.