Struktura organizacyjna

            Spółka Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy 85-047,               ul. Chrobrego 14, działa w oparciu o:

  1. „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (tekst jednolity - Bydgoszcz, dnia 29 października 2009 r.),
  2. Ustawę „Kodeks Spółek Handlowych”,
  3. Regulaminy i Instrukcje obowiązujące w Zakładzie.

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki.

Spółka Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy 85-047, ul. Chrobrego 14, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074794. Kapitał zakładowy 540.000,00 zł, (wpłacony w całości), REGON: 092982299, NIP: 9671129754.

Struktura organizacyjna Spółki jest zgodna ze „Schematem Organizacyjnym Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 85-047 Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14, ważnym od 03 kwietnia 2017 roku.

kopia 3.jpg

Zakład , jako podmiot „użyteczności publicznej” udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z „Regulaminem Udzielania Świadczeń Zdrowotnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy”.

Zakładem zarządza Prezes Zarządu Spółki przy pomocy Głównego Księgowego, Kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników reprezentujących stanowiska samodzielne.

W celu zminimalizowania zatrudnienia osobowego, niektóre komórki organizacyjne obsługiwane są w podzielonych częściach etatu przez wskazanych pracowników.

Szczegółowe zadania i obowiązki określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Zakładu.