Udostępnianie informacji publicznej

1. Obsługa pacjentów i interesantów

ZSO i R Sp. z o.o. w Bydgoszczy   przyjmuje pacjentów i interesantów od pn. do pt. w godz. 7.00 - 16.00.
Sklep Specjalistycznego  Zaopatrzenia Medycznego przyjmuje pacjentów i interesantów od pn. do pt. w godz. 7.00 - 16.00.
Wypożyczalnia Sprzętu  Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego przyjmuje pacjentów i interesantów od pn. do pt. w godz. 7.00 - 16.00.

2. Informacje dla świadczeniobiorców

Informacje dla  świadczeniobiorców,  pacjentów i interesantów  w zakresie świadczonych usług zdrowotnych  „Zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi”,  można uzyskać w Sekretariacie Zakładu od pn. do pt. w godz. 7.00 - 15.00.

3. Skargi i wnioski

Prezes-Dyrektor ZSOiR Sp. z o.o. w Bydgoszczy  przyjmuje skargi i zażalenia we wtorki w godz. 10.00 - 15.00

4. Pozostałe informacje

Inni pracownicy funkcyjni Spółki przyjmują interesantów według potrzeb, najlepiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

5. Załatwianie spraw w Spółce

Sprawy załatwiane są przez personel Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Siedziba: 85-047 Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14, tel. 52, 322 76 69; 52, 328 62 30; fax. 52, 321 02 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biura Spółki są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Sprawy załatwiane są:
•    osobiście,
•    pisemnie,
•    faksem,
•    telefonicznie
•    lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że nie udostępnione informacje w BIP można uzyskać po złożeniu niniejszego „WNIOSKU”:

 

DANE WNIOSKODAWCY

 

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .....................................................

Nr PESEL / REGON:............................................................................................

Adres: ......................................................................

Nr telefonu: ..............................................................

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

 

ٱ dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

ٱ kserokopia

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

 

ٱ Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................

ٱ Przesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................
..........................................................................................................................................

ٱ Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

 

……………………………………………………….. ………………………………………………..

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy

 

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześnie

 

Zakład zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

 

1.  Informacje dla  świadczeniobiorców,  pacjentów i interesantów  w zakresie świadczonych usług zdrowotnych  „Zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi”,  można uzyskać w Sekretariacie Zakładu
od pn. do pt. w godz. 7.00 - 15.00.
2. Zasady udostępniania informacji przez Spółkę określają w szczególności następujące przepisy:
*  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.),
•    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r, nr 133, poz. 883 ze zm.),
•    ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.),
•    ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).
3. Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
4.    Spółka, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. Spółka w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
5.   Udostępnienie informacji przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji Spółka powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Spółkę następuje w drodze pisma określonego w art. 16 ust 1 u.d.i.p.a