Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, obowiązanych do udostępnienia tej informacji w celu ponownego wykorzystywania.
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określone są w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy (w dalszej części ZSOiR Sp. z o.o.) w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Dla informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego pochodzącą od ZSOiR Sp. z o.o. jest zobowiązany w tym zakresie do:
1) poinformowania o pochodzeniu informacji od ZSOiR Sp. z o.o.,
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji przez ZSOiR Sp. z o.o.,
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji od ZSOiR Sp. z o.o.,
4) udostępniania informacji pozyskanej od ZSOiR Sp. z o.o. w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację sektora publicznego w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu tej informacji. W szczególności, jeżeli treść pozyskanej informacji sektora publicznego lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.
3. ZSOiR nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1. Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy informacja taka:
a) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ww. ustawy,
b) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
c) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
2. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:.
a) nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
b) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. ZSOiR Sp. z o.o określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
4. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, ZSOiR Sp. z o.o. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.
5. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie tej informacji może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu ZSOiR Sp. z o.o. rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

ZSOiR Sp. z o.o. zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez ZSOiR Sp. z o.o. informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności ZSOiR Sp. z o.o.

ZSOiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP ZSOiR lub w innym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z ZSOiR Sp. z o.o. :
ZSOiR Sp. z o.o. nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.