Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w ZSOiR  Sp. z o.o. w Bydgoszczy na usługi, dostawy lub roboty budowlane są realizowane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i wewnętrznymi aktami prawnymi (w szczególności: „Instrukcją postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy” oraz „Regulaminem Komisji Przetargowej”).

W wyniku oszacowania wartości zamówień każdego rodzaju towarów i usług ujętego w tabelach Komisja Przetargowa orzekła, że w wykazie zamówień nie występują zamówienia publiczne (większe od 30 tys. EURO) podlegające ustawie w 2020 roku.
Prezes; Alfons Stasiek

W wyniku oszacowania wartości zamówień każdego rodzaju towarów i usług ujętego w tabelach Komisja Przetargowa orzekła, że w wykazie zamówień nie występują zamówienia publiczne (większe od 30 tys. EURO)  podlegające ustawie w 2019 roku.

W wyniku oszacowania wartości zamówień każdego rodzaju towarów i usług ujętego w tabelach Komisja Przetargowa orzekła, że w wykazie zamówień nie występują zamówienia publiczne (większe od 30 tys. EURO)  podlegające ustawie w 2018 roku.

   W wyniku oszacowania wartości zamówień każdego rodzaju towarów i usług ujętego w tabelach Komisja Przetargowa orzekła, że w wykazie zamówień nie występują zamówienia publiczne (większe od 30 tys. EURO)  podlegające ustawie w 2017 roku.

W wyniku oszacowania wartości zamówień każdego rodzaju towarów i usług ujętego w tabelach Komisja Przetargowa orzekła, że w wykazie zamówień nie występują zamówienia publiczne (większe od 30 tys. EURO)  podlegające ustawie na 2016r.