Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 26 marca 2020 roku


w sprawie: stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 26 marca 2020 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych i zamówień nie podlegających ustawie w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 26 marca 2020 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu.
§ 3
Przewodniczącą Komisji Przetargowej – kierownika sekcji fakturowania i gospodarki materiałowej zobowiązuję do:
1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych i zamówień nie podlegających ustawie” oraz „Regulaminu Komisji Przetargowej”,
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.
§ 4
Z dniem 26 marca 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 2/2018 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.


Otrzymują:
Otrzymują:
- członkowie Komisji Przetargowej,
- PZ, DK, DP, DF, OT, OW, DTM, DTB, DTO
Prezes; Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 18 lutego 2020 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 marca 2020 roku.
zarządzam, co następuje :

§ 1

Z dniem 14 lutego 2018 roku wprowadzam do stosowania uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni.
1. Zmiana dotyczy:
a) Części II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik na „WKŁADKI ORTOPEDYCZNE INDYWIDUALNE” ( „WKŁADKI ORTOPEDYCZNE”)’
- cennik na „WKŁADKI INDYWIDUALNE DOBIERANE KOMPUTEROWO”,
2. Wykaz pozycji jw. - str. 4 i 5 - na „WKŁADKI ORTOPEDYCZNE INDYWIDUALNE” oraz „WKŁADKI INDYWIDUALNE DOBIERANE KOMPUTEROWO” stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2

1. Traci moc Część II (§1 poz. 1 ust. a)) z Zarządzenia NR 1/2018 PREZESA ZARZĄDU z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 14 lutego 2018 roku.
2. Pozostałe uregulowania z Zarządzenia jw. pozostają w mocy.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 marca 2020 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 maja 2020 roku.

W związku ze wzrostem cen przedstawionych przez naszych dostawców materiałów, konstrukcji, półfabrykatów i materiałów pomocniczych oraz wyrobów seryjnych, a także wzrostem kosztów obsługi technicznej i administracyjnej świadczonych usług oraz wzrostem ogólnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

zarządzam, co następuje :

§ 1
Wprowadzam do stosowania zmieniony (o inflację), ujednolicony oraz uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni.
A. Zmiany dotyczą cenników obejmujących:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
B. Zmiany nie dotyczą cenników obejmujących:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna):
- cennik obuwia ortopedycznego,
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE.
C. Cennik kpl. stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.

§ 3
Obowiązują w dalszym ciągu nie zmienione dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnych wyrobów na zamówienie oraz indywidualnych kalkulacji wstępnych lub (oraz) wynikowych innych wyrobów medycznych wynoszące: 63,76 zł oraz 95,84 zł jednej roboczogodziny).

§ 4
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych
i oddziałów terenowych.
§ 5
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 6
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 7
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 8
Tracą moc: Zarządzenie NR 5/2018 z dnia 15.05.2018 roku, Zarządzenie NR 8/2018 z dnia 06.08.2018 roku, Zarządzenie NR 1/2019 z dnia 04.04.2019 roku, Zarządzenie NR 1/2020 z dnia 18.02.2020 roku oraz Zarządzenie NR 2/2020 z dnia 10.03.2020 roku PREZESA ZARZĄDU Spółki w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 maja 2020 roku.
Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 kwietnia 2020 roku.
zarządzam, co następuje :

§ 1

Wprowadzam do stosowania uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące środkami pomocniczymi.
1. Zmiana dotyczy:
a) Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE,
i tak:
- cennik „WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE SERYJNIE” – pozycje P.100.PM oraz P.101.PM,
2. Wykaz pozycji jw. – druk str. 1 i 5 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2020 roku.


Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 2/2019


PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 11 kwietnia 2019 roku


w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r.

Na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 tekst jednolity); Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 tekst jednolity.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1829); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421)
oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2019,
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2019 rok.
- Wytycznych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r.,
- Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r. Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2017 - 2019

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2019 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2019 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
c. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
§ 2

Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania i Kalendarzowego Planu Szkolenia,
2. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
3. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
4. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
5. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

§ 3

Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek