Posiedzenia Zgromadzeń Wspólników

Nadzw. Zgrom. Wspóln.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 04 marca 2020 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Zgromadzenie otworzył Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie Piotr Całbecki oświadczył, że zgłasza swoją osobę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonano przez aklamację i został nim Pan Piotr Całbecki.
2. Podjęcie uchwały nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020.
Wyciąg z uchwały:
1. „§1: Zatwierdza się plan finansowo-inwestycyjny spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”,
2. „§2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek

Nadzw. Zgrom. Wspóln.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 19 listopada 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych,
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Postanowiono na nim, wyciąg z uchwały:
„§1: W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych §1 otrzymuje brzmienie :
Roczne plany finansowo-inwestycyjne spółki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, w którym plan ma obowiązywać, z zastrzeżeniem
§2 ”
„§2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Prezes; Alfons Stasiek

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 14 sierpnia 2019 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę nr 1/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2019.
Wyciąg z uchwały:
1. „§1: Zatwierdza się plan finansowo-inwestycyjny spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o. o. na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”,
2. „§2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2018 rok odbyło się dnia 27 czerwca 2019 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszka Brzezińska.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jej osobie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2018 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za 2018 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2019 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 2018.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy 2018 w wysokości 266 975,32 zł. w całości pokryć z funduszu zapasowego Spółki”.

5. Podjęcie uchwały nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy za 2018 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.

6. Podjęcie uchwały nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku”

7. Podjęcie uchwały nr 7/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dymek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku .”

8. Podjęcie uchwały nr 8/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Wiśniewskiej-Celmer absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku .”

9. Podjęcie uchwały nr 9/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 5 lipca 2018 roku .”

10. Podjęcie uchwały nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Edwardowi Hartwich absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres od 22 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku .”

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników zapoznało się z informacją w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01.2019 do 31.05.2019 roku przygotowaną przez Zarząd Spółki.

Przewodnicząca Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknęła niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników oraz załączniki do podjętych uchwał nr 2/2019, 3/2019 i 5/2019 w postaci: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2018 rok, sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2018 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 16 maja 2019 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się przy udziale notariusza, który niniejsze posiedzenie protokółował. W posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wziął udział jedyny Wspólnik Spółki. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane było przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Brzezińską. Posiedzenie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
I. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie przyjęcia ww porządku obrad Zgromadzenia.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przyjęło uchwałę jednomyślnie.”

II. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wyciąg z uchwały: ”Powołuje się Panią Magdalenę Mike-Gęsicką na członka Rady Nadzorczej spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na okres obecnej kadencji. Uchwałę podjęto jednomyślnie.”
III. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, o następującej treści:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala następujące zmiany w Akcie Założycielskim Spółki:
1) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki albo w Toruniu albo w innym miejscu woj. Kujawsko-Pomorskiego za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną na piśmie.,
2) w § 21 po pkt 4 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.,
3) w § 21 A. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe i w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rokobrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.,
4) w § 21 B. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Niezależnie od spraw zastrzeżonych z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w sprawach: 1) wyrażania zgody na zawarcie przez Zarząd umów dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej dwukrotną wartość kapitału zakładowego; 2) opiniowanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych; 3) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.,
5) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.,
6) w § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu: 3. Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan finansowo-inwestycyjny Spółki na rok następny w terminie i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w przypadku braku takiej uchwały w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. 4. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z działalności Spółki, obejmujących w szczególności informację na temat stopnia realizacji zatwierdzonych planów finansowo-inwestycyjnych, w terminach i na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. „
§ 2
Przyjmuje się tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w Akcie założycielskim Spółki obowiązują z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. c) Uchwałę podjęto jednomyślnie.
IV. Podjęcie uchwały nr 4/2019 w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, o treści następującej:
„Działając na podstawie § 23 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Zakład Sprzętu
Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:
§1
Roczne plany finansowo-inwestycyjne Spółki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia
Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać, z zastrzeżeniem § 2.
§2
Przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2019 według wzoru wskazanego w § 1 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 roku w
sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego brzmienia Aktu założycielskiego Spółki, przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki."
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek