Uchwały Zarządu Spółki

Uchwała nr 2/2020
Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia zmienionego „Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki ZSOiR Sp. z o. o.
w Bydgoszczy na 2020 r.”


Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki
uchwala się, co następuje

§1
1. W obliczu pandemii COVID-19 i ograniczeń z tym związanych „Plan finansowo-inwestycyjny Spółki ZSOiR Sp. z o. o. w Bydgoszczy na 2020 r.” podlega aktualizacji.
2. Zatwierdza się zmieniony „Plan finansowo-inwestycyjny Spółki ZSOiR Sp. z o. o.
w Bydgoszczy na 2020 r.” zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Plan, o którym mowa w §1 punkt 2 do dnia 15 maja 2020 r. zostanie przesłany do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2020 r.

§4
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu, Alfons Stasiek
Otrzymują: PZ, DK, DP

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki ZSOiR Sp. z o. o.
w Bydgoszczy na 2020 r.”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki
uchwala się, co następuje
§1
Zatwierdzić „Planu finansowo-inwestycyjny Spółki ZSOiR Sp. z o. o.
w Bydgoszczy na 2020 r.” zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Plan, o którym mowa w §1 do dnia 31 stycznia 2020 r. zostanie przesłany do zatwierdzenia
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2020 r.

§4
Uchwałę podjęto jednomyślnie.


Prezes Zarządu
Otrzymują: D, DK, DP

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Uchwała nr 2 /2019

Zarządu Spółki
Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie: częściowej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników ZAKŁADU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

W związku z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. Z 18 września 2019 r. poz. 1778) w sprawie: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., na podstawie art. 201 § 1 ksh, § 16 ust. 1 ppkt. 3 w zw. z § 23 aktu założycielskiego Spółki i Regulaminu Wynagradzania Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Od dnia 01 stycznia 2020 r. przeprowadza się częściową waloryzację wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Kwota częściowej waloryzacji, o której mowa w ust. 1 jest uzależniona od podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika i wynosi średnio 11,00 % podstawy.
3. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej dopuszcza się zmianę kwoty częściowej waloryzacji oraz regulację dodatku funkcyjnego. Decyzję w tej sprawie zatwierdza Prezes - Dyrektor Spółki w porozumieniu z Głównym Księgowym, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz wartość i jakość usług świadczonych przez pracownika.
4. Częściowa waloryzacja wynagrodzenia zasadniczego następuje w drodze aneksu do umowy o pracę zawartej przez pracodawcę z danym pracownikiem.

§ 2
Z uwagi na brak organizacji związkowej w Spółce, waloryzację wynagrodzeń zasadniczych pracowników uzgodniono z Przedstawicielem Załogi.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r.

§ 4
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Otrzymują: PZ, DK, DP.
Prezes; Alfons Stasiek

Uchwała nr 1/2019
Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu Finansowego Zakładu na 2019 rok”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki
§1
Zatwierdzić „Plan Finansowy Zakładu na 2019 rok” dla Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2019 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu, Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP

Uchwała nr 1/2018
Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bydgoszczy
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu Finansowego Zakładu na 2018 rok”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje
§1
Zatwierdzić „Plan Finansowy Zakładu na 2018 rok” dla Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2018 r.
§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują: D, DK, DP