Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 17 stycznia 2018 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały:
1. „Wynagrodzenie Zmienne Prezesa oraz członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki”,
2. „Na rok 2018 ustala się następujące cele zarządcze oraz ich wagi:
1) uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto przez Spółkę za rok obrotowy 2018-waga 100%”
3. „Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w drodze powzięcia jej uchwały, uszczegółowienia celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2018, a także określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji tych celów w terminie do końca I kwartału roku obrotowego 2018”.
4. „W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały Nr 12/2017 ZZW Z dnia 31.05.2017 r. pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek