Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2017 rok odbyło się dnia 30 maja 2018 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2017 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2017 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2017 w wysokości 23 289,77 zł. w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

5. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy za 2017 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.

6. Podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku”

7. Podjęcie uchwały nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dymek absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .”

8. Podjęcie uchwały nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Wiśniewskiej-Celmer absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .”

9. Podjęcie uchwały nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Dekowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku .”

10. Podjęcie uchwały nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Smoczyk absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 21 czerwca 2017 roku do 14 listopada 2017 roku .”

11. Podjęcie uchwały nr 11/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .”

12. Podjęcie uchwały nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą 15/5/2018 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2018 roku, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, postanawia zatwierdzić przedmiotowy Regulamin do stosowania”.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników zapoznało się z informacją w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01. do 31.03.2018 roku przygotowaną przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników oraz załączniki do podjętych uchwał.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek