Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 06 marca 2019 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zbigniewa Ostrowskiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2019 rok spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały:
1. „Wynagrodzenie Zmienne Prezesa oraz członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki”,
2. „Na rok obrotowy 2019 ustala się następujące cele zarządcze oraz ich wagi:
1) uzyskanie przez Spółkę za rok obrotowy 2019 wyniku finansowego netto wyższego o 50% niż za rok 2018 -waga 50%”
2) przygotowanie i przedstawienie stosownym organom Spółki procedury jej przekształcenia oraz rozpoczęcie procedury po jej akceptacji przez zgromadzenie wspólników –waga 50,
3. „Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w drodze powzięcia jej uchwały, uszczegółowienia celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2019, a także określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji tych celów w terminie do 30 kwietnia 2019 roku”.

3. Podjęcie uchwały nr 3/2019 - zmieniająca uchwałę nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyciąg z uchwały:
1. „W § 7 uchwały nr 12/2017 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 100% przysługującego mu za te dni Wynagrodzenia Stałego. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia za dni wykorzystanej przez członka Zarządu spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową obowiązuje w roku obrotowym 2019 i każdym kolejnym roku obrotowym, w którym członek Zarządu Spółki będzie świadczył usługi objęte Umową”.
2. W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio”.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia „”

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.
Prezes; Alfons Stasiek